Crypto Trade Academy

Luža 2018

Izžrebanci nagradne igre Luža 2018

Andrej Grebenc
Jernej Jazbec
Domen Rendalič

Čestitke izžrebancem! Hkrati se zahvaljujemo vsem sodelujočim v nagradni igri za sodelovanje.

Happy trading!

Pravila nagradne igre Luža 2018

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je podjetje CTA d.o.o., Novi trg 40b, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Crypto Trade Academy in izvajanje trženjskega komuniciranja.

3. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja dne 1. 4. 2018 do 14:00 ure na dogodku Luža 2018 na Krvavcu. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval tiste sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali v tu navedenem časovnem okviru.

4. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki v nagradni igri lahko sodelujejo na naslednji način: Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči vnesti zahtevane osebne podatke (ime, priimek in e-mail) v polja na dnu letaka in se podpiše ter označi, da se strinjajo s Pravili in pogoji nagradne igre. Sodelujoči nato odtrga del letaka, kamor je vpisal svoje podatke in odda listič v boben za žreb pred šotorom Crypto Trade Academy. Žreb in razglasitev nagrajencev se bosta odvila ob zaključku prireditve Luža 2018, v nedeljo1.4.2018. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, to je zlasti zaposlenim in drugim sodelavcem CTA d.o.o. ter članom društva DOBR, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@cryptotradeacademy.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

5. Izbor nagrajencev
Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja ob zaključku prireditve Luža 2018 izžrebala tri nagrajence. Komisija bo žreb zmagovalca izvedla pred šotorom Crypto Trade Academy. Izbor bo javen. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba novega dobitnika. Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja. Zmagovalci bodo izbrani z žrebom dne 1.4.2018 in objavljen na spletni strani cryptotradeacademy.com.

6. Nagrade
V nagradnem skladu so trije Basic spletni tečaji trgovanja kriptovalut Crypto Trade Academy. Prejemniki nagrad bodo na njihov e-mail naslov prejeli navodila, kako dostopati do tečaja. Tečaj je v angleškem jeziku v obliki video vsebin na spletni strani cryptotradeacademy.com. Vrednost posameznega tečaja znaša 37,00 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Če koda za aktivacijo tečaja še ni bila uporabljena, se lahko ob dogovoru z organizatorjem nagrado prenese na tretjo osebo.

7. Obveščanje nagrajencev
Posameznega nagrajenca bo organizator nagradne igre o nagradi obvestil preko elektronske pošte, ki jo bo sodelujoči posredoval ob prijavi v nagradno igro. Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani cryptotradeacademy.com in morebitnih podstraneh, Instagram profilu @cryptodoctors, Facebook strani @cryptodoctor, Twitter strani @cryptodoctors, v elektronskih poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre in na drugih družabnih omrežjih organizatorja ter se šteje, da s sprejemom teh pravil izjavljajo, da za to ne bodo zahtevali nobenega nadomestila.

8. Prevzem nagrade
Nagrajenci bodo po elektronski pošti prejeli kodo za aktivacijo spletnega tečaja. Koda bo vezana na elektronski naslov, ki ga sodelujoči poda na letaku, s katerim sodeluje v nagradni igri. Organizator si pridržujeta pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

9. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: – nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, – kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, – kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na primeren način. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro podaljšati.

10. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec (organizator) bo v tej nagradni igri pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: – izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; – obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji; – objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji; – podelitve nagrad; – drugo obveščanje udeležencev v zvezi z nagradno igro; – trženjske aktivnosti organizatorja (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre). Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@cryptotradeacademy.com oz. se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje elektronske baze pošilja organizator. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

11. Ostale določbe
Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu cryptotradeacademy.com. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

12. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade.

13. Reševanje sporov
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave: Kamnik, 30.3.2018 Organizator nagradne igre: CTA d.o.o.